Privacy Verklaring

Algemeen
Gay Sportclub Zoete Lieve Gerritje (ZLG) is een sportvereniging. 

Waarom heeft de ZLG een Privacy Verklaring?

De ZLG heeft in dit Privacy Verklaring voor je op een rijtje gezet wat persoonsgegevens zijn, hoe wij daarmee omgaan, welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie je gegevens mag inzien, hoe wij je gegevens bewaren, aan wie wij je gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. 

ZLG mag enkel persoonsgegevens van je verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van je persoonsgegevens zijn:

 • je toestemming;
 • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van je gezondheid; en
 • de verwerking van je gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van ZLG, waarbij je belang niet prevaleert. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een identificeerbaar persoon en dat ben ben jij. Dit soort gegevens krijgen we als je het inschrijfformulier van de ZLG invult of een wijziging van de persoonsgegevens aan ons mailt.

Welke persoonsgegevens verwerkt de ZLG?
Wanneer je je aanmeldt als lid vragen wij om je

 • naamgegevens
 • optioneel: adres
 • email
 • telefoonnummer

Deze gegevens zijn bedoeld voor de ZLG leden om onderling te communiceren. 

 • We leggen ook vast welke toestemming je ZLG geeft:wel/geen toestemming om foto’s waarop je staat, te publiceren op de website van ZLG en social media van ZLG.
 • wel/geen toestemming om getagd te worden op de website van ZLG en social media van ZLG.
 • wel/geen toestemming om persoonsgegevens door te geven aan derden voor alle toernooien waarvoor je je opgeeft.
  (Als je kiest voor ‘geen toestemming’, zal voor elk toernooi waaraan je wilt meedoen, gevraagd worden om toestemming voor het betreffende toernooi).

Gevoelige persoonsgegevens zoals rekeningnummer worden niet vastgelegd. De penningmeester, secretaris en kascommissie hebben inzage in de bankgegevens van de ZLG, en daarmee ook zicht op je rekeningnummer.

Van wie verwerkt ZLG persoonsgegevens?
De ZLG verwerkt de persoonsgegevens van de ZLG leden. 

Hoelang bewaart de ZLG persoonsgegevens?

ZLG bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. 

Als het lidmaatschap van een lid eindigt, dan worden de persoonsgegevens binnen 4 weken niet langer verwerkt door de ZLG.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Het bestuur van de ZLG is verantwoordelijke voor het verwerken van alle persoonsgegevens zie de ZLG zelf heeft verzameld en verwerkt. 

ZLG blijft te allen tijde formeel-juridisch degene die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Zijn de door ZLG ontvangen persoonsgegevens tegenstrijdig met de wetgeving en niet in het belang voor of van de doelbepaling dan zal de ZLG de tegenpartij hierop attenderen en de persoonsgegevens niet verder verwerken. 

Delen en beveiligen
De persoonsgegevens die je met ons deelt, inclusief de toestemming die je wel of niet geeft aan ZLG, worden vertrekt aan alle leden van ZLG.

Het delen van de persoonsgegevens gebeurd op een beveiligde manier.. 

Als je hiervoor toestemming gegeven hebt, dan kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden met derden. Denk hierbij aan een deelnemerslijst met namen voor een toernooi. 

ZLG kan ook verplicht worden persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, bijvoorbeeld op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij een vordering van de politie. Als dat het geval is verleent de ZLG haar medewerking. 


Website en social media

Je persoonlijke gegevens staan niet opgeslagen op de ZLG website of social media. 

Als je hiervoor toestemming gegeven hebt, dan kun je op foto’s verschijnen op de website en social media van de ZLG. 

Als je hiervoor toestemming gegeven hebt, dan kun je op foto’s op de website en social media van de ZLG getagd worden. 

De ZLG slaat geen gegevens op van bezoekers van de website. 

Rechten
Je hebt het recht om de gegevens, die we van je hebben, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je gebruik wil maken van je rechten, stuur dan even een mailtje naar: info@zlgdenbosch.nl.
Wij reageren binnen vier weken op je verzoek.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. 

Rechten in detail: 

Wanneer ZLG persoonsgegevens van je verwerkt, dan heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Je rechten zullen hieronder worden toegelicht. 

 • Informatie

Wij informeren je als we persoonsgegevens van je verwerken en waarom dit nodig is, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. 

 • Recht van inzage

Je hebt het recht in te zien welke gegevens ZLG van je heeft vastgelegd. 

 • Recht op rectificatie 

Je hebt het recht om je gegevens te corrigeren als je gegevens

 • Onjuist zijn
 • Onvolledig zijn
 • Niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken
 • In strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. 
 • Recht op recht op vergetelheid

Je hebt het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer je gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. 

Recht op vergetelheid kan ook inhouden dat je je eerdere toestemming voor het gebruik van je gegevens, in wilt trekken. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om een gerechtvaardigd belang je gegevens te bewaren. Je verneemt dan altijd van de ZLG waarom wij niet aan je verzoek kunnen voldoen.

 • Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij je persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door ZLG onrechtmatig is. 

 • Recht van bezwaar 

Tegen verwerking van je persoonsgegevens door ZLG kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 

 • Recht op dataportabiliteit 

Wanneer ZLG gegevens van je heeft verzameld en je wilt je gegevens overdragen of laten overdragen naar een andere persoon of organisatie dan is dit mogelijk wanneer je ons daarom verzoekt. Het is uiteraard van belang daarbij te vermelden om welke gegevens het precies gaat en je dient hier schriftelijk toestemming voor te geven. 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van je persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacy Verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. 

De contactgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van je persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. 

Elk incident wordt gerapporteerd in het betreffende jaarverslag van de ZLG. 

Indien de inbreuk op je persoonsgegevens mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen voor je heeft, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Over deze privacy verklaring

ZLG kan deze Privacy Verklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 11 oktober 2019. De meest recente versie vindt je op onze website http://www.zlgdenbosch.nl/.

Heb je vragen of opmerkingen over onze Privacy Verklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt mailen naar:  info@zlgdenbosch.nl.